Hotel Galéria pre sebarozvoj s ubytovaním

Návod na používanie seba a projektu seba poznávacej turistiky. 

Hotel Galéria pre sebarozvoj/ Motýlí dom/ slúži na objavovanie a používanie svojich nesmiernych potenciálnych schopností v bežnom živote formou sebapoznávacej turistiky pre ubytovaných a návštevníkov, pre rozvíjanie nových pekných vlastností a schopností. Viac než 40 rokov uskutočňujeme aplikovaný výskum, zabezpečujeme a poskytujeme dôležité informácie a komplex najúčinnejších súčasných prostriedkov a poznatkov využívajúcich kvantové vlastnosti hmoty a interakcie s vedomím pri sebazušľachťovaní. 

Slúži k  prirodzenému  používaniu a tvorivému rozvíjaniu už vytvorených ideálov života najúspešnejšími kdekoľvek. Poskytované prostriedky sú novým trendom vytvárania interiérovej komunikačnej infraštruktúry, využívajúce kvantové informačné previazanie s ideálom vedomého tvorivého života vytváraného a rozvíjaného najlepšími a celkom. Nové užitočné prostriedky zjednodušujú, sprítomňujú zaujatie novej kvality existovania života jeho kopírovanie, prevzatie tak na telesnej ako aj duševnej úrovni. Využíva sa k tomu práve nový objav z kvantovej fyziky – superpozícia. Slúži nám na súčasné existovanie v našom priestore a tiež v priestore ideálu vedomého tvorivého života vytváraného kýmkoľvek a kdekoľvek, v jednote s celkom. Umožňuje nám do nášho  telesného  a duševného priestoru kopírovanie, zhmotňovanie telesnej krásy, zdravia a rozvíjanie osobnostných kvalít, integrovanie a prijímanie nových kvalít vedomého života do štruktúry našej osobnosti a spôsobu existovania. Tak sa stáva prirodzené a samozrejmé žitie, tvorenie, zhmotňovanie ideálov života zábavnou sebapoznávaciou turistikou.

Jedným z poskytovaných interaktívnych prostriedkov, ktoré tvoria naše prostredie vhodné pre cestovanie k ideálom života sú obrazové plátna stavových funkcionalistických obrazov na kvantovej úrovni energoinformačne previazaných s ideálom života, ktoré sú tak  vďaka superpozícii aj v našom telesnom a duševnom prostredí. Kvantovo prepájajú semienka života vytváraného najlepšími s priestorom nášho vedomia, v ktorom ich môžeme individuálne pestovať, ak máme na to poznanie, prostredie pekných vzťahov, potrebu a inšpiráciu k sebapestovaniu napríklad splývať s vnútornou a vonkajšou krásou, splynúť s ideálom zdravia, nastaviť si a žiť optimálny vek. Plátna sú vytvárané ako koláže potlačou na plátno z časti najvhodnejších obrazov s optimálnym povrchom využiteľné pre konkrétne prostredie a činnosti v ňom. Plátna premietajú do prostredia Hotela Galéria pre sebarozvoj, bytu, pracovne, nový rozmer radosti, slobody, múdrosti, krásy, dobra, lásky a iných kvalít života, zároveň sú kvantovo previazané s ideálom vedomého, tvorivého života dosiahnutého najlepšími a s celkom. Interaktívne prostriedky prepájajú ideály so živým poznaním, na úspešné uskutočňovanie činnosti a cieľov, ale hlavne na rozširovanie priestoru a kvality nášho existovania v rôznych činnostiach – akčný sebarozvoj na vytváranie pekných vzťahov. Slúžia na prepojenie priestoru, interiéru nábytku a stien aj exteriérov s ideálom života a prostriedkami celku. Tiež využívajú superpozíciu pre ich jednoduchšie rozvíjanie, zasadenie do štruktúry vlastnej osobnosti semienka novej kvality života, v priebehu každodenného tvorenia svojich životných príbehov zábavným spôsobom. Pestujeme a oni rastú prirodzene sa rozvíjajú sa bez úsilia a násilia, ktoré by sme voči sebe zbytočne aj tak vytvárali. Vďaka kvantovej superpozícií môžeme byť súčasťou ideálneho života vytvoreného najúžasnejšími humánnymi bytosťami, kdekoľvek a kedykoľvek, rozvíjať ho a zhmotňovať  vo vlastnej realite.

Ďalšími poskytovanými sú interaktívne prostriedky pre vytvorenie vnútrobunkovej infraštruktúry kvantovo previazanej s celkom a s ideálom života, v podobe 100 kombinácií prírodných látok, uplatňujúcich silu prírody, ktorá podporuje človeka v jeho rozvoji ako svojho zástupcu voči celku. Prírodné látky tu slúžia ako nosič kvantovo informačného previazania s ideálom vedomého života. 

Kombinácie maximálne povoleného množstva prírodných látok a kvantové previazanie sú výsledkom 40 ročného aplikovaného výskumu a priebežnej aktualizácie najnovších poznatkov sebarozvoja a poznatkov z kvantovej fyziky zameraných na pestovanie krásy, zdravia a osobných kvalít, odstránenie vážnych chronických a kondičných problémov obmedzujúcich sebapestovanie (tachyonnatur.sk). Spoločenský program zdieľania skúseností a inšpirácie k spontánnemu sebarozvíjaniu s najnovšími správami zo sveta o sebarozvoji v Hoteli Galéria pre sebarozvoj. Po vzájomnom zladení času možnosť využiť denný SPOLOČENSKÝ PROGRAM na zoznámenie sa s novými ľuďmi s využívaním umenia, nových poznatkov z kvantovej fyziky – superpozícia, kvantové energoinformačné previazanie s ideálmi života, vnútornej a telesnej krásy, mladosti a zdravia. Dochádza tak k spontánnemu pôsobeniu všetkých dôležitých vplyvov utvárajúcich štastný, zmysluplný život. Všetky uvedené interaktívne prostriedky možno jednoducho, výhodne získať cez eshop, alebo počas pobytu v Motýľom dome. Slúžia na vytvorenie infraštruktúry interiéru vlastného prostredia, bytu, pracoviska previazaného s ideálom života. Prírodné látky slúžia na vnútrobunkovú infraštruktúru, jej prepojenie s ideálmi. Superpozícia kvantového previazania umožňuje, aby kvalita živého ľudského vedomého života vytvorená kdekoľvek mohla pôsobiť aj v našich bunkách a v prostredí, v ktorom žijeme, zlepšovala naše osobnostné kvality a kvalitu vzťahov. Ak máte potrebu aktívne tvoriť svoju realitu, môžete tieto prostriedky výhodne získať aj priamo na recepcii s potrebnými informáciami: Výber prostriedkov pre vytváranie infraštruktúry komunikácie s ideálom života celkom, top kombinácie prírodných látok, popis ich pôsobenia, správneho použitia alebo na  stránke https://www.tachyonnatur.sk/ – priebežne aktualizované. Hotel slúži na naladenie sa na vďačné prijímanie, tvorivé pestovanie nových osobných kvalít, vytváranie elementov/foriem života, ktoré sa spontánne starajú o vzostup osobnostných a telesných kvalít, zdravia, krásy, vytvárajú kvantovú komunikáciu nášho vedomého života, s vedomím životom celku a výnimočných osobností. Skúsenosti ukazujú na potrebu seba identifikovania vo vzťahu  k vedomému životu celku reprezentujúcu jednu dimenziu nášho bytia. Druhá súčasne aktívna dimenzia nášho bytia zase reprezentuje kvantové previazanie s ideálmi vedomého života vytváraného najvyspelejšími bytosťami rozvíjajúcimi ľudský, tvorivý, vedomý život. Slúži nám pre potreby zhmotňovať ideály telesnej krásy, zdravia, osobných kvalít, používanie voľnej energie pri všetkých činnostiach. Tento element/forma života, priebežné zásobovanie životnou energiou umožňuje nahradenie jedla a materializovanie telesných potrieb a ideálov života. Otvára možnosť pre zaujatie stáleho optimálneho veku, vylúčenie zdravotných problémov a trvalé eliminovanie invazívnych foriem života ako sú vírusy, baktérie, parazity. Tak sa jeho používanie a pestovanie stáva prirodzenou súčasťou životného štýlu.

Používanie Sebaidentifikácie kto som na vzostup kvality života priebežné preciťovanie a žitie: Som originálne, tvorivé vedomie, vedomý život celku, žijem a rozvíjam lásku, múdrosť, krásu, šťastné riešenie všetkými prostriedkami a všetkou energiou celku, prosím celok pomáhaj, ďakujem, ďakujem. Tu a teraz vedome žijem, rozvíjam a zhmotňujem ideál vedomého ľudského života, jeho krásu, lásku, zdravie, šťastné riešenia, pránické vyživovanie zhmotňovanie voľnou energiou, zaujatie optimálneho veku ( používanie voľnej energie  pri všetkých činnostiach. Naše telo, vek, kvalita zdravia, krása, pekné vlastnosti sú pre nás inšpirácia, príležitosť žiť a rozvíjať ideály vedomého tvorivého   života, uplatňovať kvantovú superpozíciu, byť súčasne v jednote s celkom fyzickým ideálom života, vytváraním a rozvíjaním najvyspelejšími. Mať mať tak prirodzene otvorené trvalé previazanie s ideálom života a môcť kopírovať elementy najvyspelejšieho života do funkcie buniek tak, aby tam nové kvality života prirodzenie rástli a rozvíjali svoj nový rozmer krásy, zdravia, pekných vlastností. Čo môžeme najvýraznejšie vnímať a žiť pravé v zaujímaní optimálneho veku telesnej krásy a kondície bez ohľadu na kalendár čo zároveň dáva nádej na zmenu myslenia v celej spoločnosti v prospech pestovania nových pekných vlastností. K spontánnemu rozvíjaniu ideálov nám poslúži nová generácia užitočných interaktívnych prostriedkov, ktoré sú kvantovo energoinformačne previazané s ideálom života. Projekty tohto Hotel Galéria pre sebarozvoj je ubytovaním, ktoré poskytuje a priebežne vyvíja účinné prostriedky na priebežné prepojenie s ideálom života, kopírovanie novej kvality života a jej priebežné rozvíjanie cez aktívne kombinácie prírodných látok, obrazov cenovo dostupných na plátnach, podľa veľkosti a potreby interiéru.

Užitočné priebežne aktualizované informácie: výber zo skúseností s používaním vedomého života celku pre rozvoj osobnostných kvalít, kvality života, prezentácia najnovších poznatkov v dohodnutých časoch dňa a vzájomné zdieľanie skúsenosti účastníkov používanie prostredia, interiérovej infraštruktúry pre zhmotňovanie ideálov krásy, mladosti a zdravia viacdimenzionálne bytie/existovanie s celkom a stotožnenie s ideálom vedomého tvorivého ľudského života (využitie kvantovej superpozície a kvantovej previazanosti)používanie prostriedkov a informácii pre vytváranie kvantovo previazanej komunikačnej interiérovej infraštruktúry s ideálmi vedomého tvorivého života s celkom

Poskytované prírodné látky (100 kombinácií), ktoré príroda vytvorila za milióny rokov vývoja k tomu, aby ich človek v univerze dôstojne zastupoval v spolupráci so zberačmi, liečiteľmi, terapeutmi skombinované do aktívne pôsobiacich zostáv na vytvorenie vnútrobunečnej infraštruktúry kvantovo previazanej s ideálmi života. Doporučená zostava – starostlivosť o telo a myseľ – Einstein – /srdce, cievy, mysel/ Dentoremin – obnova zubnej skloviny zacelenie začínajúcich zubných kazov, potlačenie paradentózy-antialergikum /1 tabletu rozhrýzť /C60 šungit prášok 30 – 40%  C60/ na špičku lyžičky /katalyzátor na vyčistenie tela od toxínov – Nobelova cena/

Aktuálne informácie z hľadiska najnovšieho celosvetového ale hlavne vzájomného zdieľania skúseností a inšpirovanie sa novým poznaním.

Pozývame ubytovaných, v hoteli pre sebarozvoj (denné kultúrno – poznávacie podujatie, uvedenie najaktuálnejších tém lektorom, zdielanie skúseností medzi účastníkmi pobytu) najnovšíe skúseností a poznatky z oblasti výskumu, využitie kvantovej fyziky, umenia, sily prírody, na tvorenia šťastnej reality – lektorom alebo autor Motýlieho domu /kvantový fyzik, výskumník a maliar/. Zvyčajne o 17:00 s možnosťou zladenia času podľa záujmu účastníkov. Potrebné rezervovať na recepcii, pre hostí hotela zadarmo, pre návštevníkov vstupné 4€.

Rešerš najnovších poznatkov a skúseností: Molekula  C60 /Nobelova cena  za jej vplyv na kvalitu  života/ Banyen Books Dr. Bruce H. Lipton, Rozhovory DUŠÍ Jirka Ledvinka, o transformácií o práne. – Bretarián viď. /youtube/ Petr Tichý a Ivana Dolinská Přechod po žhavých uhlících a volná výživa, Henri  Monford, Eva Hajduková. Pozitívne mimozemské civilizácie – Robert Bernatowicz – Mise na planetě Bohů Dolores Cannon: Přestup lidstva do Nové Země. Petr Chobot – Superrozhovor o zasvěcení s léčením. Vytesňovanie, Co je Bůh?, Tomáš Pútnik prof. Ján Rak, /altra kalejdoskop  faktor 10/ a  ďalších, ktorí mentálne cestovanie po rôznych destináciách pre kvalitu bytia priebežne používajú. Filmy Na rozhraní zajtrajška, Zajtrajšia vojna budúcnosti, Země zítřka, Jupiter vychádza, Zelená lampa. Street Fighter: Legenda o Chun-Li,cz, Vědomá výživa – Ivanka Dolinská a Petr Tichý, Čehovský: Energie prány a volné energie

Ďalšia časť hotela pre sebarozvoj je horská chata v unikátnom prírodnom prostredí v lesoch nad Limbachom, vzdialená cca 30 km. Hosťom umožňuje kombinovať akčné prostredie centra mesta s pôsobením sily prírody pri sebaobjavovaní. Vhodné pre individuálne a spoločné sebarozvíjanie, vzájomné inšpirovanie a zdieľanie poznania. Užitočnosti: bezplatné parkovanie a Wi-Fi pripojenie, kuchyňa na individuálnu prípravu a recepcia nonstop.

Výnimočná príležitosť pre absolventku, študentku. Možnosť dobre plateného       profesionálneho sebazdokonaľovania, pri vytváraní šťastnejšieho sveta, pozície: KREATIVISTKA, Hotelierka, recepčná  v oblasti seba poznávacej turistiky s uplatňovaním umenia a nových poznatkov v reálnom živote, tvorivé zamestnanie s ubytovaním priamo v  Hoteli Galéria pre sebarozvoj, slušne odmeňované.  Kontakt: 0917 632 452, 0917 632 439, spirit.hotel1@gmail.com        

http://www.hotelgallery.eu/   https://www.tachyonnatur.sk 

Hotel Galéria pre sebarozvoj (Motýlí dom) súčasne slúži svojou pestrosťou priestorov na vzdelávacie podujatia a súčasne ako stála expozícia nového prúdu umenia života spájajúceho umenie, sebapoznanie a poznanie, schopnosti tvoriť svoju šťastnú realitu s možnosťou získania interaktívnych prostriedkov na vyladenie a vytvorenie interiérovej kvantovo previazanej infraštruktúry s celkom a ideálom vedomého života v prostredí bytov a pracovnom prostredí návštevníkov. Slúži tiež ako stála výstava interaktívnych prostriedkov: obrazov, interiérových prvkoch (stolové plátna, dvere…) autora Motýlieho domu, ktorá reprezentuje celoživotnú, priebežne aktualizovanú tvorbu maliara, kvantového fyzika, autora Motýlieho domu. Sprístupňuje široké využívanie kvantovo previazaných interaktívnych interiérových prvkov s ideálmi pre vyladenie priestorov bytov, pracovísk s praktickým komplexným návodom na používanie seba a komplexu prostriedkov, ktorého súčasťou sú texty piesní na správne rozvibrovanie tela, vsunutie nového poznania na prvé miesto dôležitosti doplneného o vybranú kapitolu románu na spontánne zaujatie jednoty s ideálom života a celku a tiež rešerš inšpirujúcich celosvetovo najúspešnejších filmov, videí, prednášok.

Možnosti získania za minimálne ceny.

Môžete si vybrať doplnky, ktoré vyrábame už 30 rokov v spolupráci so špecialistami integrálnej medicíny a ktoré ponúkame za výhodné ceny. Najžiadanejšie prírodné látky a zostavy:

Energia, pranické vyživovanieC60, Prana harmony, Energy

Zuby Dentoremin (kazy, ktoré sa samé zaceľujú)

Srdce a cievy – ktoré sú znova pružné, priechodné a porážka je v nedohľadne, Srdcovo – cievny komplex

Diabetes – Anti D slúži na to, aby vaše langerhansove ostrovčeky znova naplno tvoril inzulín a bunky naň poctivo reagovali dokonca aby ste pokojne prešli na pránickú výživu a tento problém so všetkými jeho súvislosťami navždy odložili

Ani štítna žľaza vás nemusí manipulovať –L – Tyrozín spolu s tvorivým vedomím

Možnosť tel. objednávky https://www.tachyonnatur.